Montáž a demontáž ložisek

Valivá ložiska jsou hotové strojní prvky vyráběné s vysokou přesností. Způsob montáže silně ovlivňuje jejich přesnost, životnost a výkon, proto je nutné věnovat montáži patřičnou pozornost, stanovit správný postup montáže a případně i demontáže podle konkrétního ložiska a jeho uložení.
 
Ložiska se smějí vyjmout z originálního obalu teprve těsně před zamontováním a nemusejí se před montáží vymývat, protože konzervační olej se může bez problémů směšovat s převážnou většinou maziv. Je nutné zkontrolovat shodu značení na obalu a na ložisku a ve výkresové dokumentaci.
 
Montážní pracoviště musí být čisté a suché. Již velmi malé množství cizích tělísek v ložisku může jeho trvanlivost značně zkrátit, zvýšit hlučnost ložiska nebo i způsobit jeho havárii. Hřídele a tělesa se musí před montáží pečlivě vyčistit. Montážní pracoviště musí být oddělené od běžné výroby, nesmějí se zde provádět žádné úpravy součástí jako pilování, vrtání, svařování, při kterých vznikají nečistoty. Pracoviště nesmí podléhat povětrnostním vlivům a nesmí se zde používat zařízení na stlačený vzduch.
 
Při manipulaci s ložisky je doporučeno používat čisté rukavice, aby se předešlo vzniku koroze způsobené agresivním potem.
 
Před montáží ložisek je třeba pečlivě překontrolovat připojené součásti, aby jejich provedení odpovídalo výkresům. Kromě rozměrových tolerancí se musí změřit také tvarové úchylky a jakost povrchu ložiskových sedel na hřídeli i v tělese. Na připojených součástech nesmějí zůstat žádné ostřiny a ostré hrany se musí srazit. Mazací kanálky musejí být průchodné a čisté. Při tukovém mazání se mají tyto kanálky vyplnit mazacím tukem.
 
Metody montáže závisí na druhu a typu uložení ložiska. U převážné většiny uložení bývá jeden ložiskový kroužek uložen pevně. Obvykle je to vnitřní kroužek.
Kalená ložisková ocel je velmi citlivá na údery, proto se nikdy nesmí tlouci kladivem přímo na ložiskový kroužek.
Montážní síly musí působit jenom na ten kroužek, který má pevné lícování. Pouze u nerozebíratelných ložisek je někdy nutné montovat oba kroužky současně. Kdyby se montážní síly přenášely přes oběžné dráhy a valivá tělesa, mohly by se tyto funkční plochy poškodit.
 
Ložiska s válcovou dírou jsou obvykle na hřídel buď nalisována zastudena, nebo se jejich průměr před montáží zvětšuje ohřátím, jsou tedy montována zatepla. Ložiska s kuželovou dírou lze namontovat přímo na kuželové hřídele, nebo na válcové hřídele s využitím pouzder. Ložiska jsou obvykle namontována v tělese volně. V případech, kdy je vnější kroužek montován do tělesa s přesahem, může být použit lis. Ložiska mohou být před montáží ochlazena pomocí suchého ledu. V tomto případě musí být použito konzervační ošetření, protože na jejich povrchu kondenzuje vzdušná vlhkost. Je možné také pomocí speciálních indukčních ohřívačů zvýšit teplotu tělesa.

Montáž ložisek s válcovou dírou

Ložiskové kroužky s pevným lícováním se mohou až do průměru asi 100 mm nalisovávat za studena. K tomu jsou vhodné mechanické nebo hydraulické lisy. Úložná plocha pro ložisko má být při tom potřena olejem. Montovaný ložiskový kroužek se musí nasadit souose, aby se nepříčil. Montážní síla se přenáší na montovaný kroužek přes lisovací pouzdro.
U nerozebíratelných ložisek je někdy nutno montovat oba kroužky současně. V takovém případě musí montážní síla působit prostřednictvím vhodného nástroje současně na oba kroužky.
Pokud není k dispozici lis, mohou se ložiska narážet lehkými údery kladiva. Montáž pomocí kladiva by měla být použita pouze pro malá kuličková ložiska montovaná s minimálním přesahem. V případě těsných uložení nebo pro střední a velká ložiska by neměl být tento způsob použit. V každém případě je nutno použít montážního pouzdra.

Montáž ložiska do domku za použití trubkového pouzdra

montáž ložiska do domku
montáž ložiska za použití trubkového pouzdra

Montáž ložiska na hřídel za použití trubkového pouzdra

Montáž ložiska na hřídel
montáž za použití trubkového pouzdra
Ložiska s válcovou dírou a pevným lícováním na hřídeli se montují podle možnosti za tepla. U ložisek s průměrem díry cca přes 100 mm je tento způsob nezbytný. Ohřívací teplota má být mezi 80 a 100°C. Tato teplota postačí pro všechna běžná lícování. V žádném případě nesmí ohřívací teplota překročit 120°C, neboť by hrozilo poškození ložiska.

Způsoby ohřevu:

 • Ohřívací skříně, teplovzdušné ohřívače. Teplota řízena termostatem. Pro ohřev většího počtu menších ložisek.
 • Olejová lázeň.  Častý způsob. Teplota musí být neustále sledována a regulována. Ložiska se nesmějí pokládat na dno, ale na rošt nebo do drátěného koše, případně zavěšují. Nelze použít pro ohřev krytých nebo těsněných ložisek
 • Indukční ohřev. Nejčistši, nejspolehlivější a nejrychlejší metoda pro ložiska různých velikostí
Nesprávný ohřev ložiska
Ohřev ložisek olejovou lázní
indukční ohřev ložisek
Doporučené teploty ohřvu ložisek

Montáž ložisek s kuželovou dírou

Možnosti uložení ložiska s kuželovou dírou na hřídel
Ložiska s kuželovou dírou se montují buď přímo na kuželové hřídele, nebo se upevňují pomocí upínacího nebo stahovacího pouzdra na válcový hřídel.
 
Upínacími pouzdry se upevňují dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska a dvouřadá soudečková ložiska.
 
Stahovací pouzdra se používají jen pro dvouřadá soudečková ložiska.
 
Při nasunování ložiska na kužel se jeho vnitřní kroužek roztahuje, a tím se zmenšuje radiální vůle v ložisku. Velikost zmenšení radiální vůle je měřítkem pevnosti uložení vnitřního kroužku na hřídeli. Zmenšení radiální vůle je rozdílem mezi radiální vůlí pře montáží a po zalisování pouzdra. Dosažení dostatečně pevného uložení vnitřního kroužku se kontroluje měřením zmenšení radiální vůle. Nejprve je třeba změřit radiální vůli v ložisku před montáží. V průběhu montáže se pak stále měří zmenšování radiální vůle, až se dosáhne požadované konečné vůle a tím i potřebného pevného uložení.
 
U dvouřadých soudečkových ložisek s průměrem díry přes 100 mm se dá měřit radiální vůle štěrbinovými měrkami. Při tom nesmí být vnější kroužek naklopen a vůle musí být měřena pro obě řady soudečků současně.

Další možností kontroly zmenšení radiální vůle je měření axiálního posunutí vnitřního kroužku na kuželi. Nejjistější metodou je kombinace obou způsobů měření. Nejprve se změří radiální vůle před montáží štěrbinovými měrkami. Potom se během nalisování sleduje axiální posunutí. Nakonec se zkontroluje radiální vůle štěrbinovými měrkami.

Při měření axiálního posunutí se musí zejména u větších ložisek zkontrolovat, zda axiální posouvání probíhá po celém obvodu stejnoměrně.

U dvouřadých naklápěcích kuličkových ložisek a malých dvouřadých soudečkových ložisek nelze měřit zmenšení radiální vůle a také axiální posunutí by se měřilo obtížně. V takových případech se proto jenom kontroluje, zda se ještě vnější kroužek lehce otáčí a naklápí.
Měření radiální vůle před montáží

Měření a výpočet radiální vůle soudečkových ložisek před montáží  

Konkrétní hodnota radiální vůle soudečkového ložiska před montáží se měří spárovými měrkami a to zprůměrováním hodnot, které se naměří na obou stranách ložiska a to v horní poloze i na bocích, jak ukazuje následující obrázek.
 
Důvodem tohoto způsobu měření u velkorozměrových ložisek je vliv deformace ložiska jeho vlastní vahou.
 
Ložiskem se v průběhu měření nesmí otáčet.
Měření radiální vůle soudečkového ložiska po montáži

Způsob měření a výpočet výsledné vnitřní radiální vůle po montáži 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřebného zmenšení radiální vůle při montáži soudečkových ložisek s kuželovou dírou. Jsou zde uvedené i hodnoty minimální zbytkové přípustné radiální vůle po montáži. Vůle po montáži nemá být menší než tato mezní hodnota. 
Tabulka zmenšení radiální vůle při montáži soudečkových ložisek s kuželovou dírou

Montáž ložiska s kuželovou dírou pomocí upínacího pouzdra

Sestava pro uložení ložiska pomocí kuželového upínacího pouzdra
Na upínací pouzdra se mohou ložiska montovat buď bez dorazu (axiálního opření na hřídeli) nebo s dorazem (opřením ložiska).
montáž ložiska s kuželovou dírou pomocí upínacího pouzdra bez dorazu

Montáž bez dorazu - bez opření na hřídeli

Při montáži bez axiálního opěru se vnitřní kroužek lisuje upínací maticí na kužel pouzdra. 
Tento způsob upevnění nezaručuje přesnou axiální polohu ložiska na hřídeli. 
 
Postup
 • Umístění upínacího pouzdra na hřídel tak, aby bylo ložisko na požadovaném místě oproti domku.
 • Pro zajištění správné pozice ložiska je často nezbytné „pokusné“ dotažení.
12 montáž s dorazem

Montáž s dorazem

Při axiálním opření vnitřního kroužku je axiální poloha ložiska přesně určena. 
Upínací pouzdro se pak vtahuje upínací maticí do ložiskového kroužku. Jelikož se při tom musí překonávat tření současně na dvou úložných plochách, je k utahování matice zapotřebí dvojnásobné síly než při montáži bez dorazu.  
 • Zjednodušuje přesné umístění ložiska na hřídeli
 • Je nutný opěrný kroužek
 • Opěrný kroužek musí mít osazení, které umožňuje pohyb pouzdra

Montáž ložiska s kuželovou dírou pomocí stahovacího pouzdra  

Při použití stahovacího pouzdra je vždy nutné axiální opření vnitřního ložiskového kroužku.

Vnitřní kroužek se může opírat buď o distanční kroužek nebo přímo o osazení hřídele.

 

Montáž ložiska s pomocí stahovacího pouzdra
Síla, potřebná k zalisování stahovacího pouzdra, se vyvozuje maticí nebo koncovou příložkou. Do menších ložisek se pouzdro zalisuje přímo utahováním matice. K usnadnění lisování do větších ložisek může být matice opatřena odtlačovacími šrouby.  
 
U větších ložisek se může potřebná montážní síla vyvinout pomocí hydraulické matice. Hydraulická matice se dá použít pro upínací i stahovací pouzdra. U upínacích pouzder se hydraulická matice našroubuje na závit pouzdra místo upínací matice. Kruhový píst hydraulické matice je vytlačován tlakovým olejem, a tím lisuje ložisko na pouzdro nebo vtahuje pouzdro do díry ložiska.
 
U stahovacích pouzder se hydraulická matice našroubuje buď místo upínací matice na hřídel, nebo na závit pouzdra. Po zalisování pouzdra a odejmutí hydraulické matice se našroubuje upínací matice, dotáhne se a zajistí proti uvolnění.
 
Při hydraulické montáži se vtlačuje olej přímo mezi úložné plochy. Nalisovaný kroužek „plave“ na olejovém filmu, čímž se podstatně zmenší potřebná lisovací síla. Také nebezpečí poškození úložných ploch je při tom minimální. Upínací a stahovací pouzdra pro tento způsob montáže musí být opatřena drážkami a kanálky pro přívod tlakového oleje.
Po dokončení montáže ložiska je nutné provést kontrolu chodu, provozní zkoušku pro kontrolu správnosti montáže.
 • Kontrola „hladkého“ chodu – u menších strojů lze ověřit chod protočením hřídele rukou. U větších strojů se kontrola plynulosti otáčení provede krátkým spuštěním bez zatížení.
 • Následuje pozvolný rozběh bez zatížení a postupné přibližování se standardním provozním podmínkám (záběh – minutový cyklus apod.)
 • Sledovat hlučnost, nadměrný nárůst teploty, vibrace, úniky a znečištění maziva. Při jakékoliv abnormalitě zastavit stroj a vyhledat příčinu.
 • Pokud neexistují žádné abnormality, může být stroj uveden do provozu.

Demontáž ložisek

Pro demontáž ložisek je rozhodující, zda má být vymontované ložisko znovu použito.
Jestliže ano, musí se při demontáži postupovat s největší opatrností.
 
V každém případě se však musí zabránit poškození připojených součástí, zejména hřídele.
 
Demontáž ložisek bývá často obtížnější než jejich montáž, protože na většině suchých úložných ploch je styková koroze. Ani při demontáži ložisek, které se už nebudou znovu používat, by neměla být způsobena žádná další poškození, protože při vyšetřování příčiny poruchy ložiska pak není zřejmé, která poškození byla původní.
demontáž ložiska
15 demontáž stahovákem

Demontáž ložisek s válcovou dírou

Nerozebíratelné ložisko se vždy demontuje působením síly na kroužek uložený s přesahem.
 
Rozebíratelná ložiska se demontují postupně.
 
V případě, že konstrukce umožňuje vytlačení vnitřního kroužku, je to snadný a rychlý způsob. Síla je v tomto případě aplikována pouze na vnitřní kroužek. Pro demontáž jsou vhodné mechanické stahováky nebo hydraulické lisy. Pro demontáž vnitřních kroužků válečkových ložisek typu NU a NJ se používá indukční ohřev. Vnitřní kroužky jsou roztaženy krátkým lokálním ohřevem a poté staženy.
 
V případech, kdy je nutné vyvinout velké stahovací síly, zvláště u velkých ložisek, se používá metoda tlakového oleje. Demontáž se provádí pomocí tlaku oleje přiváděného otvory v hřídeli. V případě velmi širokých ložisek se používá metoda tlakového oleje společně se stahovákem.

Demontáž ložisek s kuželovou dírou

Kuželové úložné plochy usnadňují nejen montáž, ale stejným způsobem také demontáž ložisek.
 
Ložiska uložená přímo na kuželovém čepu se demontují tak, že se nejprve povolí upínací matice o několik závitů a pak se vnitřní kroužek srazí s kužele lehkými údery kladiva. Jsou-li v hřídeli drážky a kanálky pro hydraulickou montáž, zavede se do nich tlakový olej a vnitřní kroužek sklouzne s čepu. Vhodné je použití oleje o vyšší viskozitě, případně olej s přísadou pro uvolňování rzi.
 
U ložisek montovaných na upínacím pouzdru se nejprve povolí upínací matice na pouzdru o několik závitů a pak se vnitřní kroužek srazí s pouzdra lehkými údery kladiva. Je-li stahovací pouzdro v provedení pro hydraulickou montáž, zavede se do něj tlakový olej.

Demontáž upínacího pouzdra axiálním tlakem

demontáž upínacího pouzdra axiálním tlakem s opěrným kroužkem
U ložisek montovaných na stahovacím pouzdru se nejprve odejme upínací matice, zajišťující pouzdro na hřídeli.
 
Potom se na závit pouzdra našroubuje stahovací matce a jejím utahováním se pouzdro z ložiska vytáhne.

Demontáž stahovacího pouzdra použitím stahovací matice

demontáž stahovacího pouzdra použitím stahovací matice
U větších ložisek uložených na stahovacím pouzdru se nedá vyvinout potřebná stahovací síla utahováním matice, a proto se používá matice s odtlačovacími šrouby.
 
Mezi čelo vnitřního kroužku a odtlačovací šrouby se vkládá ochranný kroužek.
 
Je-li stahovací pouzdro v provedení pro hydraulickou montáž, zavede se do něj tlakový olej. Místo stahovací matice nebo matice s odtlačovacími šrouby se dá použít také hydraulické matice.

Jsme špičkou v našem oboru

Navrhneme pro vás technicky optimální řešení v co nejkratším čase. Ušetříme vám náklady a vždy víte, že jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.
Coroll - výhody

Skladové zásoby za více než 100 mil Kč.

Skladové zásoby doplňujeme podle konkrétních potřeb našich zákazníků i požadavků trhu a dodáváme „just in time“
Coroll - výhody

Dodávky ze skladu do 24 hodin

Upravíme a dodáme i lineární vedení pro potřeby MRO maximálně do 24 hodin.
Coroll - výhody

25 let zkušeností v oboru

Můžete se spolehnout na naši odbornost získanou dlouholetou praxí
Coroll - výhody

Profesionální technická podpora

Náš zkušený technický tým zajišťuje zákazníkům komplexní poradenství.
Coroll - výhody

Garance kvality a původu zboží

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, jsme vždy schopni doložit původ zboží, garantovat kvalitu a ručit za jeho parametry.
Coroll - výhody

Pohotovostní služba 24/7

Smluvním zákazníkům poskytujeme nepřetržitou službu dodávek zboží.

To není vše

Důvodů, proč s námi začít spolupracovat je mnohem víc.
Podivejte se
Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním cookies, nevyhnutných pre dobré fungovanie webu.