Přejít na e-shop

Vřetenová ložiska NSK podrobněji

Přehled sortimentu

01 Přehled sortimentu NSK

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem - Stykový úhel

02 Vznik stykového úhlu
Směry sil, přenášených z jednoho kroužku na druhý, svírají s rovinou kolmou k ose ložiska úhel, zvaný stykový.

Axiální zatížení je možné pouze v jednom směru

03 zatížení ložiska s kosoúhlým stykem
 • Ložisko lze axiálně zatížit pouze ve směru stykového úhlu
 • Pokud ložisko axiálně zatížíte proti směru stykového úhlu (síla bude směřovat na čelo vnějšího kroužku). ložisko se rozpadne a poškodí

Nejpoužívanější stykové úhly:

04 Stykové úhly
Standardní řada
 • 15°
 • 25°
 • 30°
Vysokootáčková řada ROBUST
 • 18°
 • 25°
Axiální řada
 • 30°
 • 40°
Pro kuličkové šrouby
 • 60°

Vliv velikosti stykového úhlu na únosnost a rychlost

05 vliv stykového úhlu
Čím menší je stykový úhel, tím vyšší dosahuje ložisko otáček a tím vyšší je radiální únosnost.
 
Se zvyšujícím se stykovým úhlem se zvyšuje axiální únosnost, ale snižují se otáčky a radiální únosnost.

Stupně přesnosti

V tabulce je uvedeno porovnání různých standardů přesnosti
06 Třídy přesnosti
Přesnost valivých ložisek vyjadřují stupně přesnosti udávající přesnost rozměrů (rozměrovou toleranci) a přesnost chodu (házení). 
 
NSK používá standard DIN. Čím nižší je P číslo, tím je menší rozměrová tolerance a vyšší přesnost. NSK používá navíc ještě přesnost P3.
Přesnost P3 u NSK znamená:   Přesnost chodu (házení) P2 a rozměrová přesnost P4
 
Rozměrová přesnost - přesnost díry, vnějšího průměru a šířky ložiska je významná pro vytvoření správného uložení. Samozřejmě stejně důležitá je i přesnost souvisejících dílů - hřídele, tělesa.
 
Uložení díra ložiska - hřídel nebo vnější kroužek - těleso má vliv na vnitřní vůli nebo předpětí ložiska.
 
 
Porovnání rozměrových tolerancí přesného a standardního ložiska
07 prorovnání tolerancí
 
Katalogové tolerance ložiska
7210 (rozměry 50 x 90 x 20 mm)
pozor
Vyšší přesnost ložiska nikdy nemůže být nevýhodou.
Jízda po rovné cestě je lepší než po hrbolaté.
Rozměry ložisek NSK (průměr díry, vnější průměr a šířka) jsou odstupňovány po mikronech. Lze nalézt přesné rozměry každého ložiska přímo na ložisku nebo na štítku na krabičce.
08 značení přesných rozměrů
Příklad:
 
Ložisko 7008 CTR SUL P3 má jmenovité rozměry z katalogu:
 
vnější průměr = 68 mm
vnitřní průměr = 40 mm
šířka = 15 mm
 
 
Přesný vnější průměr = 68 mm – 4 µm = 67,996 mm
Přesný vnitřní průměr = 40 mm - 4 µm = 39,996 mm
Přesná šířka = 15 mm – 100 µm = 14,900 mm

Maximální otáčky ložiska

Katalogové maximální otáčky považujte jen za orientační hodnotu. Jedná se o dosažitelné otáčky, ale ne přípustné otáčky pro danou aplikaci.
 
Přípustné otáčky závisí nejen na ložisku, ale na tepelných podmínkách celého uložení. Rozhodující je:
 
 • Vnitřní teplo vznikající třením v ložisku
 • Teplo externí, působící z vnějších zdrojů
 • Teplo odváděné z ložiska - možnosti ochlazování ložiska
 
Z těchto důvodů je nutné považovat katalogové maximální otáčky za orientační hodnotu!
 
 1. V některých případech je možné maximální otáčky překročit. Tuto možnost je třeba konzultovat s výrobcem ložisek a aplikaci ověřit výpočtem životnosti.
 2. Provozovat ložisko na jeho maximálních katalogových otáčkách je obecně velmi riskantní, a to i krátkodobě. Míra rizika se částečně liší podle typu a velikosti ložiska. Zásadní vliv má aplikace, uložení a prostředí.
 3. Časté nesprávné chápání maximálních otáček (i zkušenými pracovníky)                                                                      
  Příklad časté "nesprávné" otázky: "O kolik se mi zkrátí životnost ložiska v případě překročwní doporučených otáček?"
   
  Odpověď: "ABSOLUTNĚ"
   
  V těchto případech se životnost nezkracuje procentuálně, ale skokově. Při překročení určité hranice se ložisko dostane do nerovnovážného stavu, dojde k prudkému, nekontrolovanému nárůstu teploty a ložisko se zadře. To může nastat v řádech sekund.
 4. Bezpečnostní koeficient min. 0,9 a v případě náročnějších podmínek i 0,8. Vždy je nutné zohlednit provozní podmínky, detaily uložení, dobu provozu v mezních otáčkách apod. Pokud jsou pochybnosti s omezením katalogových maximálních otáček, je nutné uložení přepočítat.

Příklad doporučení maximálních otáček

Vřetenové ložisko 7020 A5 TR SU L P3
 
 1. Katalogová hodnota maximálních otáček při mazání tukem: 8000 ot/min
 2. Pro tento typ ložisek NSK doporučuje bezpečnostní koeficient 0,8 .... takže 6400 ot/min
 3. Je nutné vzít v úvahu uspořádání v sadě a stupeň předpětí - v tomto případě uspořádání DBD a lehké předpětí (L) - v tabulce vyhledáme koeficient 0,7
 
09 příklad max otáček
Výsledná hodnota doporučených maximálních otáček je 4480 ot/min

Uspořádání ložisek

Přesná ložiska s kosoúhlým stykem se dodávají nejčastěji v univerzálně párovatelném provedení nebo v sadách (sady sestavené z univerzálně párovatelných ložisek nebo sady z univerzálně nepárovatelných ložisek)
10 Univerzálně párovatelná ložiska

Univerzálně párovatelná ložiska mohou být použita v libovolném uspořádání díky tomu, že odsazení zadního čela vnitřního kroužku (b) a předního čela vnějšího kroužku (f) je shodné.

Univerzálně párovatelné ložisko tak může být použito v jakékoliv kombinaci do nejrůznějších sad.

 

 

 

Označení

SU = Single Universal = jednotlivé univerzální ložisko

DU = Univerzální pár (2ks SU)

DUD = Univerzální trojice  (3ks SU)

QU = Univerzální čtveřice (4ks SU)

Příklad
 
2 ks ložisek 7005 CTR SU L P3  =  1 sada 7005 CTR DU L P3  lze montovat jako:
 
 • 7005 CTR DB LP3
 • 7005 CTR DF LP3
 • 7005 CTR DT LP3

Uspořádání ložisek

DB - zády k sobě (uspořádání do "O")
11 DB zády k sobě

Hodnota předpětí je dána "krokem zadního čela" x 2 = 2b (=2f)

Předpětí se vytváří pomocí "mezery" (2 x b) předních čelvnitřních kroužků dtlačených k sobě pomocí pojistné matice.

Toto uspořádání je poměrně tuhé a je zvláště vhodné pro přenos momentových zatížení.

DF - čely k sobě (uspořádání do "X")
12 DF čely k sobě
Hodnota předpětí je dána "krokem předního čela" x 2 = 2f (=2b)
 
Předpětí se vytváří pomocí mezery (2 x f) předních čel vnějších kroužků společně stlačených koncovým víkem v tělese.
 
Toto uspořádání je vhodné tam, kde nelze zajistit souosost mezi tělesy.
DT - do tandemu (uspořádání do "T")
13 DT do tandemu
Předpětí je stanoveno hodnotou f=b
 
K dosažení předpětí je nutné montovat jiné ložisko nebo sadu v opačném směru.
Toto uspořádání je vhodné tam, kde je potřeba vyšší tuhost v důsledku vyšších axiálních zatížení vřetene.

Párování do sad

Tři základní kritéria pro správné sestavení do sad

 1. Sada musí být řádně sestavena a namontována vzhledem ke směru působení axiální síly
 2. Jednotlivá ložiska musí být poskládána tak, aby sada byla řádně předepnutá na požadovaný stupeň předpětí
 3. Aby sada mohla být dobře namontována a správně fungovala, rozměrové tolerance ložisek musí být v rámci požadovaného rozpětí

1) Orientace sady ke směru působení síly

14 Sady ložisek
Pro některé typy sad je jejich správná orientace vzhledem ke směru působení síly zásadní
 
DT, DBD, DFD, DTD, DBT, DFT, DTT
 
 
 
 
Pro jiné typy sad nehraje jejich orientace ke směru působení síly žádnou roli
 
DB, DF, DBB, DFF

2) Předpětí mezi ložisky s kosoúhlým stykem je dosaženo upnutím páru nebo více ložisek dohromady.

 
Předpětí (záporná vůle) je pro použití přesných ložisek důležité z důvodu:
15 Předpětí
 
 • Zvýšení tuhosti
 • Zmenšení házení, zlepšení přesnosti chodu
 • Snížení hlučnosti
 • Brání prokluzu při rychlých startech do vysokých otáček i při zastaveních, také v aplikacích s vysokými otáčkami a malým zatížením
Předpětí konstantní silou (pružinou)
16 Předpětí pružinou
 • Se zvyšujícími se otáčkami a ohřevem se předpětí relativně nemění
 • Tento typ předpětí se využívá pro stanovení otáček uvedených v katalogu
 • Pro brusná a vysokootáčková vřetena
Předpětí axiálním posunutím kroužků
17 Předpětí posunutím
 • Mnohem vyšší tuhost
 • S nebo bez rozpěrných kroužků
 • Se zvyšujícími se otáčkami (změnou pozice kroužků) dochází k dalšímu nárůstu předpětí
 • Nutný přepočet mezních otáček podle velikosti předpětí a počtu ložisek v sadě - viz. tabulka 
18 Tabulka korekčního koeficientu
Tabulka korekčních koeficientů otáček

Čtyři základní stupně předpětí

19 Předpětí EL
Extra lehké předpětí (EL)
20 Předpětí L
Lehké předpětí (L)
pozor
Nižší předpětí
 
 • vyšší rychlost
 • nižší tuhost
21 Předpětí M
Střední předpětí (M)
22 Předpětí H
Těžké předpětí (H)
pozor
Vyšší předpětí
 
 • nižší rychlost
 • vyšší tuhost

3) Výběr tolerancí pro sady univerzálně párovatelných ložisek

Pro rovnoměrné rozložení zatížení na všechna ložiska v sadě je nutné vybírat ložiska se stejnými či co nejbližšími hodnotami odchylek od jmenovitých průměrů jejich kroužků. Ložiska v sadě musí mít maximální rozdíl v toleranci vnitřního i vnějšího průměru 1/3 tolerančního pole dle normy pro danou třídu přesnosti.
23 tolerance pro párování
Konkrétní odchylky průměru díry a vnejšího průměru jsou vyznačeny na štítku na krabičce a zároveň i přímo na kroužcích ložiska. Viz. značení přesných ložisek.
pozor
NSK nabízí přehlednou a jednoduchou pomůcku - posuvnou tabulku pro výběr ložisek podle rozměrů NSK, která umožňuje velmi snadný výběr ložisek do sad.
24 Posuvná tabulka
Tuto posuvnou tabulku Vám na vyžádání zašleme. V případě zájmu nám napište.
Pokud nemáte k dispozici posuvnou tabulku, můžete použít následující tabulku.
 

Tabulka pro výběr ložisek podle odchylek rozměrů

25 Tabulka pro výběr do sad
26 Tabulka pro výběr do sad

Sme špičkou v našom odbore

Navrhneme pre vás technicky optimálne riešenie v čo najkratšom čase. Ušetríme vám náklady a vždy viete, že sme tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
Coroll - výhody

Skladové zásoby za viac ako 4 mil € v Hronove (CZ), Poprade (SK) a Cegléde (HU)

Skladové zásoby dopĺňame podľa konkrétnych potrieb našich zákazníkov i požiadaviek trhu a dodávame „just in time“
Coroll - výhody

Dodávky zo skladu do 24 hodín

Upravíme a vyskladníme z centrálneho skladu aj lineárne vedenia pre potreby MRO maximálne do 24 hodín.

Coroll - výhody

25 rokov zkúseností v odbore

Môžete sa spoľahnúť na našu odbornosť získanú dlhoročnou praxou.

Coroll - výhody

Profesionálna technická podpora

Náš skúsený technický tím zaisťuje zákazníkom komplexné poradenstvo.
Coroll - výhody

Garancia kvality a pôvodu tovaru

Spolupracujeme s renomovanými svetovými výrobcami, sme vždy schopní doložiť pôvod tovaru, garantovať kvalitu a ručiť za jeho parametre.
Coroll - výhody

Pohotovostná služba 24/7

Zmluvným zákazníkom poskytujeme nepretržitú službu dodávok tovaru.

To nie je všetko

Dôvodov, prečo s nami začať spolupracovať je oveľa viac.

Podivejte se
Coroll zastupuje největší výrobce v oboru
Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním cookies, nevyhnutných pre dobré fungovanie webu.